Καθορισμός αμοιβών δικαστικών επιμελητών

Πίνακας Αμοιβών Επιμελητών με έδρα την Αθήνα (αρχείο pdf) [ανανέωση 29/9/2008]

Πίνακας Αμοιβών Επιμελητών με έδρα τον Πειραιά (αρχείο pdf) [ανανέωση 29/9/2008]

Προηγούμενες αμοιβές κοινής διαδικασίας (αρχείο DOC)

(Φ.Ε.Κ. 1716 Β/26-8-2008 σε συνδυασμό με 1916 Β/18-9-2008)
Δημοσιεύθηκαν οι νέες αμοιβές της κοινής διαδικασίας σύμφωνα με τις: κοινή απόφαση των συναρμοδίων υπουργών με αριθμό 2/54638/0022 και της 2/64216/0022 Απόφασης του Υπουργού Οικονομίας και Οικονομικών.

ΟΙ ΥΠΟΥΡΓΟΙ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ
Έχοντας υπόψη:
1.Τις διατάξεις των άρθρων 49 και 50 του ν. 2318/1995 «Κώδικας Δικαστικών Επιμελητών».
2.Την υπʼ αριθμ. 42362/Υ252/28-9-2007 (ΦΕΚ 1948 τ.Β΄) κοινή απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Οικονομίας  και Οικονομικών με θέμα «Καθορισμός αρμοδιοτήτων των Υφυπουργών Οικονομίας και Οικονομικών»
3.Το έγγραφο υπʼ αριθμ. 2560/7-2-2008 της Ομοσπονδίας Δικαστικών Επιμελητών Ελλάδος.
4. Το έγγραφο υπʼ αριθμ. 2/19484/0022/12.5.2008 του Υπουργείου Οικονομίας και Οικονομικών και
5. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας απόφασης δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού αποφασίζουμε:
Καθορίζουμε τις αμοιβές των δικαστικών επιμελητών για τις πράξεις που ενεργούν, όπως παρακάτω:
Α. ΕΠΙΔΟΣΗ
α) Για επίδοση δικογράφου ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου και τη σύνταξη της σχετικής έκθεσης εφόσον αυτή έχει  ένα μόνο φύλλο, σε είκοσι τρία ευρώ (23,00 ?).
β) Αν η έκθεση επίδοσης έχει περισσότερα από ένα φύλλα για κάθε επόμενο φύλλο σε δύο ευρώ (2,00 ?) .
γ) Σε περίπτωση θυροκόλλησης, για την εγχείριση στον Προϊστάμενο του Αστυνομικού Τμήματος ή Σταθμού ή στο Δήμαρχο ή στον Πρόεδρο της Κοινότητας αντιγράφου του εγγράφου που θυροκολλήθηκε, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 του ΚΠολΔικ., και τη σύνταξη της σχετικής απόδειξης  σε δύο ευρώ (2,00 ?).
δ) Για την παράδοση γραπτής ειδοποίησης στο ταχυδρομικό  γραφείο, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 εδ. γ΄ του Κ.Πολ.Δικ, σε δύο ευρώ (2,00 ?).
ε) Για τη σύνταξη της βεβαίωσης, σύμφωνα με το άρθρο 128 παρ. 4 εδ. γ΄ του ΚΠολΔικ., παράδοσης της πιο πάνω γραπτής ειδοποίησης στο  ταχυδρομικό γραφείο σε δύο ευρώ (2,00 ?).
Στ)Αν από την έκθεση επίδοσης φαίνεται ότι έχουν επιδοθεί περισσότερα από ένα έγγραφα, που αναφέρονται σʼ αυτή χωριστά ή ότι στο έγγραφο που επιδόθηκε ήταν ενσωματωμένα περισσότερα έγγραφα τα οποία επιδόθηκαν, ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το πρώτο έγγραφο ολόκληρη την αμοιβή και για κάθε ένα από τα υπόλοιπα δέκα ευρώ (10,00 ?).
ζ) Η αμοιβή μάρτυρα που συμμετέχει στην θυροκόλληση κάθε εγγράφου είναι πέντε ευρώ (5,00 ?).
η) Σε περίπτωση που η επίδοση ματαιωθεί από λόγο ανεξάρτητο από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, δικαιούται αυτός ολόκληρο το ποσό της πιο πάνω αμοιβής.
Β. ΚΑΤΑΣΧΕΣΗ
1. Για την ενέργεια αναγκαστικής ή συντηρητικής κατάσχεσης, ανάλογα με το ποσό απαίτησης για την οποία η κατάσχεση, η αμοιβή καθορίζεται με την παρακάτω κλίμακα:
α) Για το ποσό απαίτησης μέχρι 590,00 ?, πενήντα τρία ευρώ (53,00 ?).
β) Για το ποσό απαίτησης από 590,01 ?, μέχρι 6.500,00 ? υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 2,5% και
γ)Για το ποσό απαίτησης 6.500,01? και άνω υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 1% που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα τετρακόσια είκοσι δύο ευρώ (422,00 ?).
2. Αν με την ίδια έκθεση κατάσχεσης κατάσχονται περισσότερα από ένα ακίνητα, πλοία ή αεροσκάφη, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται χωριστή αμοιβή για κάθε ένα από αυτά, με βάση το ποσό απαίτησης για την οποία γίνεται η κατάσχεση, σύμφωνα με την παραπάνω κλίμακα.

Γ. ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΣ
Για τη σύνταξη κάθε προγράμματος  (αρχικού ή επαναληπτικού) πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού ή την κατάρτιση κάθε περίληψης (αρχικής ή επαναληπτικής)  κατασχετήριας έκθεσης, ανάλογα με το ποσό της απαίτησης για την οποία επισπεύδεται ο πλειστηριασμός ή αναπλειστηριασμός, η αμοιβή καθορίζεται με την παρακάτω κλίμακα:
1.Για το ποσό απαίτησης μέχρι 590,00 ?, πενήντα τρία ευρώ (53,00 ?).
2) Για το ποσό απαίτησης από 590,01 ? μέχρι 6.500,00 ? υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 2%.
3) Για το ποσό απαίτησης από 6.500,01 ? και άνω, υπολογίζεται και προστίθεται ποσοστό αμοιβής 1% που δεν μπορεί να υπερβαίνει τα διακόσια δέκα ευρώ (210,00 ?).
Αν το πρόγραμμα (αρχικό ή επαναληπτικό) ή η περίληψη (αρχική ή επαναληπτική) αφορά διενέργεια πλειστηριασμού δικαστικής διανομής κατά το άρθρο 484 του Κ.Πολ.Δικ. και στην περίπτωση του άρθρου 1021 του ίδιου κώδικα ή με άλλη διάταξη Νόμου και δεν υπάρχει ποσό απαίτησης, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται, σύμφωνα με την πιο πάνω κλίμακα, με βάση το ποσό εκτίμησης που καθορίζει η δικαστική απόφαση ή η έκθεση εκτίμησης.
Σε περίπτωση διόρθωσης της τιμής με δικαστική απόφαση, ο υπολογισμός γίνεται με βάση την διορθωμένη τιμή.
Σε περίπτωση που γίνει κήρυξη κατά την προδικασία του πλειστηριασμού, σύμφωνα με τα άρθρα 943, 960, παρ. 2 περ. β΄ του Κ.ΠολΔικ. ή με άλλη διάταξη Νόμου, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται τριάντα ευρώ (30,00 ?).
Η αμοιβή του κήρυκα που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής για διενέργεια κήρυξης κατά την προδικασία του πλειστηριασμού είναι τριάντα ευρώ (30,00?).
ΕΚΤΕΛΕΣΕΙΣ
Ι. Γενικά
α) Αν το αντικείμενο της εκτέλεσης δεν αφορά κατάσχεση αλλά αφαίρεση, αποβολή, εγκατάσταση, μεσεγγύηση, προσωπική κράτηση, απογραφή κινητών, διαπιστωτική έκθεση ή όποια άλλη πράξη εκτέλεσης για την ενέργεια κάθε μιας απʼ αυτές η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή κυμαίνεται από διακόσια σαράντα δύο ευρώ (242,00 ?) μέχρι τετρακόσια ευρώ (400,00 ?) ανάλογα με τις δυσχέρειες  που εμφανίζονται και την απασχόληση του δικαστικού επιμελητή μετά από συμφωνία με τον εντολέα του.
β) Όταν πρόκειται για περιγραφή και εκτίμηση στις περιπτώσεις των άρθρων 484 και 1021 του Κ. ΠολΔικ. ή άλλης διάταξης νόμου, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 περ. α, β, γ, με ανάλογη εφαρμογή και της παραγράφου 2 του Β΄ Κεφαλαίου για την κατάσχεση.
γ) Όταν η εκτελούμενη απόφαση με προσωπική κράτηση αφορά χρηματική ικανοποίηση, η αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθορίζεται σύμφωνα με την κλίμακα της παραγράφου 1 περ. α, β, γ,  του Β΄ Κεφαλαίου.
ΙΙ. Δικαιώματα μαρτύρων
Τα δικαιώματα μαρτύρων που προσλαμβάνει ο δικαστικός επιμελητής σε κάθε πράξη εκτελέσεως είναι για κάθε έναν τριάντα ευρώ (30,00 ?). Αν κατά την εκτέλεση παρίσταται ως μάρτυρας άλλος  δικαστικός επιμελητής, δικαιούται την αμοιβή δύο μαρτύρων.
ΙΙΙ Ματαίωση εκτέλεσης
Ο δικαστικός επιμελητής, πριν την έναρξη της εκτέλεσης είναι υποχρεωμένος να ζητήσει από εκείνον κατά του οποίου στρέφεται αυτή, οικειοθελή συμμόρφωση προς τα διατασσόμενα από τον εκτελούμενο τίτλο και τη σχετική επιταγή. Στην περίπτωση αυτή καθώς και σε κάθε περίπτωση που υποχρεωθεί να αποχωρήσει λόγω ματαιώσεως της εκτέλεσης πριν την έναρξή της, για λόγους ανεξάρτητους από τη θέλησή του, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται το μισό  των πιο πάνω  αμοιβών του.
Εάν όμως έχει ήδη αρχίσει η εκτέλεση και διακοπεί για λόγους ανεξάρτητους από τη θέληση του δικαστικού επιμελητή, που αναγράφονται στη σχετική έκθεσή του, τότε δικαιούται ολόκληρο το ποσό της αμοιβής του.
Ε. ΓΕΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ
α) Για έρευνα στα βιβλία μεταγραφών, υποθηκών, κατασχέσεων και διεκδικήσεων, για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση, δικαιούται ο δικαστικός επιμελητής ως αμοιβή για κάθε μία πράξη δέκα ευρώ  (10,00 ?).
Την ίδια αμοιβή δικαιούται και για την έρευνα μητρώων αεροσκαφών, αυτοκινήτων, νηολογίων, ναυτικών υποθηκολογίων και λοιπών δημοσίων βιβλίων για διαπίστωση της περιουσιακής κατάστασης εκείνου κατά ου οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
β) Αν η πράξη εκτέλεσης ή άλλη πράξη διαρκέσει περισσότερο από μία ημέρα, τότε για κάθε επί πλέον ημέρα απασχόλησης, ο μεν δικαστικός επιμελητής δικαιούται σαράντα οκτώ ευρώ (48,00 ?), ο δε μάρτυρας τριάντα ευρώ (30,00?).
Γ) Αν η επίδοση ή η εκτέλεση γίνεται νύχτα ή Κυριακή ή άλλη κατά νόμο εξαιρετέα  ημέρα, σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 125 και 929 παρ. 3 του Κ.Πολ.Δικ ή άλλης διάταξης νόμου ή αμοιβή του δικαστικού επιμελητή καθώς και των προσώπων που συμμετέχουν στις πράξεις προσαυξάνεται κατά 75%.
δ) Για τη σύνταξη κάθε έκθεσης εκτός εκείνης της περίπτωσης α΄ (έκθεση επίδοσης) του Α΄ κεφαλαίου ο δικαστικός επιμελητής λαμβάνει για το πρώτο φύλλο τρία ευρώ (3,00 ?) και για κάθε επόμενο φύλλο δύο ευρώ (2,00 ?).
ε) Για κάθε φύλλο αντιγράφου που εκδίδει ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται τρία ευρώ και πενήντα λεπτά (3,50 ?).
Στ) Για τη σύνταξη περίληψης έκθεσης κατάσχεσης ή προγράμματος πλειστηριασμού ή αναπλειστηριασμού καθώς και περίληψης δικογράφου που κοινοποιείται ή εγγράφου, ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται για μεν το πρώτο φύλλο τρία ευρώ (3,00 ?), για κάθε δε επόμενο φύλλο δύο ευρώ (2,00 ?).
ζ) Για τη σύνταξη κάθε αίτησης ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται δύο ευρώ (2,00 ?).
η) Για την έκδοση πιστοποιητικού ή βεβαίωσης δυο ευρώ (2,00 ?).
θ) Για την κατάθεση εγγράφων στον υπάλληλο του πλειστηριασμού δύο ευρώ (2,00?)
ι) Για τη δημοσίευση κάθε εγγράφου εκτέλεσης ή επίδοσης τρία ευρώ (3,00 ?)
ια) Για επιδόσεις, εκτελέσεις και άλλες πράξεις που γίνονται από δικαστικό επιμελητή εκτός της έδρας του δικαιούται εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα ή τη δαπάνη του μεταφορικού του μέσου, πρόσθετης αμοιβής πενήντα λεπτών (0,50 ?) για κάθε χιλιόμετρο, τόσο για τη μετάβαση στον τόπο ενέργειας της πράξης, όσο και για την επιστροφή του.
ιβ) Αν για την ενέργεια οποιασδήποτε  πράξης είναι αναγκαία και η μετάβαση ενός ή περισσοτέρων μαρτύρων εκτός της έδρας του δικαστικού επιμελητή, κάθε μάρτυρας δικαιούται, εκτός από τα οδοιπορικά έξοδα ή τη δαπάνη του μεταφορικού του μέσου, πρόσθετης αμοιβής πενήντα λεπτών (0,50 ?) για κάθε χιλιόμετρο, τόσο για τη μετάβαση στον τόπο ενέργειας της πράξης όσο και για την επιστροφή του.
ιγ) Στις πιο πάνω περιπτώσεις ια΄και ιβ΄, η χιλιομετρική απόσταση υπολογίζεται σύμφωνα  με τη διάταξη του άρθρου 33 του ν. 1968/1991.
ιδ) Σε περιπτώσεις κατά τις οποίες ο δικαστικός επιμελητής αντιμετωπίζει δυσχέρειες στις επιδόσεις ή εκτελέσεις καθώς και στις λοιπές πράξεις, η αμοιβή του μπορεί, μετά από έγγραφη συμφωνία  με τον εντολέα του, να είναι μεγαλύτερη από την καθοριζόμενη σύμφωνα με τα ανωτέρω. Σε κάθε περίπτωση η επιπλέον αυτή αμοιβή δεν βαρύνει αυτόν στον οποίο γίνεται η επίδοση  ή κατά του οποίου στρέφεται η εκτέλεση.
ιε) Για την παραλαβή πιστοποιητικού βαρών ή άλλων αναγκαίων για την πρόοδο της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εγγράφων, καθώς και για την κατάθεση αντιγράφου εκθέσεως επίδοσης διαταγής πληρωμής, σύμφωνα με το άρθρο 630 Α του Κ. Πολ.Δικ. , ο δικαστικός επιμελητής δικαιούται αμοιβή ίση με αυτήν της επίδοσης. Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.
Αθήνα, 13 Αυγούστου 2008
Οι ΥΠΟΥΡΓΟΙ

ΥΦΥΠ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ
ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ         ΔΙΚΑΙΟΣΥΝΗΣ

ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΕΓΚΑΣ         ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΧΑΤΖΗΓΑΚΗΣ